Algemene voorwaarden (geüpdatet per 13 juli 2020)

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

.

Artikel 3 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

.

Artikel 4 Bedenktijd

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid om kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van 2 weken. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om kosteloos te herroepen. Als de Consument tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer, en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 5 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

– een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een Overeenkomst wil opzeggen dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor 28 weken of 1 jaar, dan heeft de Consument pas na de initiële looptijd de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken.

2. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode stilzwijgend door voor onbepaalde tijd. De Consument kan een Overeenkomst

voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

3. Een Overeenkomst voor korter dan 1 jaar kan niet gedurende de initiële looptijd worden opgezegd. De Consument mag een Overeenkomst voor 1 jaar of langer wel gedurende de initiële looptijd opzeggen, maar alleen als:

– de Consument Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt ten minste 4 kilometer van de locatie van de Ondernemer en het – als gevolg van de toegenomen reistijd  voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

– het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken. In geval van een opzegging op grond van een verhuizing of aantoonbare blessure en/of ziekte vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verhuisbewijs of verklaring arts of andere erkende specialist waaruit ten minste blijkt dat de Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten op het moment van opzeggen of in de nabije toekomst).

4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen, waarna de Ondernemer de opzegging ook Schriftelijk zal bevestigen. Zonder Schriftelijk bewijs kan de Ondernemer er niet vanuit gaan dat de Consument daadwerkelijk heeft opgezegd. In dat geval is de Consument nog steeds lid en daarmee ook verplicht de abonnementsbijdrage te voldoen.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage in rekening te brengen. Indien de Consument gratis tijd heeft ontvangen vanwege een promotionele actie die geldt voor een Overeenkomst voor 1 jaar of langer dan komt dit te vervallen. Deze periode wordt dan alsnog in rekening gebracht.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor een Overeenkomst van 1 jaar of langer een bevriezingsmogelijkheid als de Consument gedurende een periode van langer dan 4 weken geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte. De contractperiode kan dan in overleg aansluitend worden verlengd met dezelfde periode zonder dat er extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. De bevriezing vangt aan op het moment van overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist waaruit ten minste blijkt dat de Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten). Een bevriezing met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het

toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van de Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Eventueel vooruitbetaald abonnementsgeld door de Consument dat ziet op de periode na de ontbinding wordt door de Ondernemer terugbetaald.

.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.

2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking van die verhoging door de Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding wordt dan door de Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her-berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door de Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 12 weken na totstandkoming van de Overeenkomst. In dat laatste geval heeft de Consument tot 12 weken na totstandkoming van de Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding wordt dan door de Ondernemer terugbetaald. Het door de Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her-berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

.

Artikel 7 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: NL Actief certificering waaronder ook het dopingconvenant.

6. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

.

Artikel 8 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig Schriftelijk aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 9 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programmas en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 2 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding terugbetaald.

.

Artikel 10 Bewijs van deelname

1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname (clubpas). De clubpas dient bij binnenkomst te worden gebruikt voor registratie van het bezoek.

2. Indien de clubpas verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. De Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

.

Artikel 11 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer Schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van de Ondernemer.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisicos. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Health Club Jordaan 2024 - Ook een website laten maken?