Privacyverklaring Health Club Jordaan


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door deze Europese wet worden persoonsgegevens nog beter beschermd. 


Health Club Jordaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze (voormalige) leden. Natuurlijk doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Health Club Jordaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan andere partijen wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Wij zijn als club verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze (voormalige) leden. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van (voormalige) Leden

Persoonsgegevens van (voormalige) Leden worden door Health Club Jordaan verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatiedoeleinden;
 • facturering overeengekomen lidmaatschap;
 • begeleiding op het gebied van training en voeding;
 • het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het schriftelijk overeengekomen lidmaatschap (inschrijfformulier). 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Health Club Jordaan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Rekeningnummer (IBAN).

Wij bewaren deze gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de eerder gestelde doeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de Health Club Jordaan app en het online portaal;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • een programma waarmee we alle processen in de club organiseren en aansturen op het gebied van verkoop en ledenbehoud (bijvoorbeeld afspraken/belmomenten inplannen voor het kunnen begeleiden van (potentiële) leden op sportief vlak);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en eventuele andere mailingen (waar u zich te allen tijde voor kunt uitschrijven). 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier eerst schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Health Club Jordaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Health Club Jordaan neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Health Club Jordaan maakt gebruik van een betrouwbaar Beveiligingscertificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Health Club Jordaan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via de contactgegevens onderaan dit document.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Health Club Jordaan gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen er dan alles aan om samen met u tot een passende oplossing te komen. 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze  Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Wijzigingen

Health Club Jordaan behoudt zich het recht om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens

Health Club Jordaan
1016 PC Amsterdam
info@healthclubjordaan.nl
020-489 76 76

Privacy statement Health Club Jordaan

Per May 25 2018 there is a new law called the General Data Protection Regulation (GDPR). As of that date the privacy laws are the same throughout the European Union (EU). The law will ensure that personal data will be better protected.

Protecting your personal data is important to Health Club Jordaan. In this Privacy statement we want to provide clear and transparant information on how we handle data from our (former) members. We do whatever we can to protect your privacy and that is why we handle your data with caution. Health Club Jordaan complies with the rules and regulations, such as the GDPR. That means that we:

 • process your personal data according to the purpose for which they have been provided, the purpose and the type of data we request are described in this Privacy statement; 
 • only request the data necessary for the intended purposes;
 • ask for your permission to process your personal data;
 • have taken the technical and organizational measures to ensure the protection of your personal data;
 • only provide your personal data to third parties when it is necessary to achieve the purposes for which it was provided;
 • are aware of your rights regarding your personal data and we will honour and respect those rights.

As a company we are responsible for processing personal data of our (former) members. If you have any questions after reading our Privacy policy we kindly ask you to contact us. Our contact details can be found at the bottom of this document.

Processing personal data of (former) Members

We process personal data for the following purposes:

 • administration;
 • communication;
 • invoicing;
 • coaching and training.

The base of this is the written and signed agreement (membership form). For the aforementioned purposes Health Club Jordaan can request the following personal data:

 • first and last name;
 • date of birth;
 • email;
 • phone number;
 • address;
 • bank account numer (IBAN).

We will store this data as far as necessary for the aforementioned purposes but no longer than is legally allowed. At least throughout your membership.

Third parties

Personal data you provide us with can be passed on to third parties but only when it is necessary for the afforementioned purposes. We use third parties for:

 • our internet environment;
 • the Health Club Jordaan mobile app and our online portal;
 • financial administration and invoicing;
 • a web based program to organize and control our sales and retention processes (for example scheduling appointments for coaching and training); 
 • creating and sending out newsletters and other mailings (for which you can always sign out). 

We never pass on personal data to third parties with whom we do not have an agreement. With these parties we make appointments to secure the protection of your personal data. Furthermore we will not pass on your data to other parties, unless we are legally required to do so. For example when law enforcement agencies ask for your details as part of an investigation. We can also pass on your details to third parties if you give us your approval beforehand. 

Minors

Our policy is that members have to be 18+ to sign their own membership form and train unaccompanied. When the client is 16-18 years old a parent or guardian has to sign the membership form. Under 16 a parent or guardian has to sign the membership form and the client can only train under supervision from a Personal Trainer.

Storage term

Health Club Jordaan does not store personal data longer than necessary for their intended purpose or than is legally allowed.

Data protection

Health Club Jordaan takes the protection of your personal data very serious. We take the required actions to prevent abuse, loss, leaks and unauthorized amendments and access of your data. Our website uses a reliable security certificate to prevent your data from falling in the wrong hands. If you are under the impression that your details are not properly secured, if there are signs of abuse or if you want more information about the protection of your personal details gathered by Health Club Jordaan, please feel free to contact us. Our contact details can be found at the bottom of this document.   

Cookies

Our website uses cookies: small text files that are sent to your cumputer and installed on your hard drive by your internet browser. With these cookies the server can recognize your browser and keep track of your actions on our website in the past. We use cookies to store your settings and preferences to make the website work faster and better.   

Our website also uses Google Analytics: a web analysis service controled by Google Inc. (Google). Google Analytics also uses cookies. The by the cookies generated information about your use of the website (including your IP address) is passed on to and stored by Google. Google uses this information to keep track of how you use the website, create reports about the web activities for website-proprietors and offer other services in regards to web activities and internet use.  Google is allowed to pass on this information to third parties but only when Google is legally required, or when these third parties process the data on behalf of Google. Google will not combine your IP  address with other data they posess. You will therefore remain anonymous. 

U can refuse the usage of cookies by changing the settings in your internet browser. However, we would like to point out that you then might not be able to experience all the possibilities of our website. By using this website with cookies turned on you give Google approval to process the information for the aforementioned purposes. 

Rights regarding your personal data

You have the right to see, rectify or have removed the personal data which we may receive from you. You can also object to us or our third parties processing your data. In addition, you have the right to have us transfer your details to yourself or to another party on your request. We can ask you for identification before we can adhere to your request. If you have given us permission to process your personal data, you have the right to withdraw that approval. 

Complaints

Should you have a complaint about us processing your personal data then we kindly ask you to contact us directly. We will then do what we can to come to a solution. 

Questions

Please feel free to contact us if you have any questions about our Privacy statement. 

Amendments

Health Club Jordaan has the right to change the content of this Privacy statement at all times. Of course as long as we comply with the rules and regulations.

Contact details

Health Club Jordaan
1016 PC Amsterdam
info@healthclubjordaan.nl
020-489 76 76

Health Club Jordaan 2024 - Ook een website laten maken?